Privacy statement                                                                                                                           Versie 02-8-2023

Fanfare St. Franciscus (organisator van kunstexpositie De Poorten van Reijmerstok) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fanfare St. Franciscus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als fanfare St. Franciscus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement – of in algemenere zin – vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Fanfare St. Franciscus beheert de persoonsgegevens van:
• Bestuursleden/leden/vrijwilligers
• Musici/artiesten/kunstenaars/deelnemers KiDZ activiteiten. Fanfare St. Franciscus verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
• Evenementbezoekers (belangstellenden)
• Vrienden, supporters en sponsors
• Subsidiënten en (samenwerkings)partners
De volgende persoonsgegevens worden door fanfare St. Franciscus opgeslagen en verwerkt:
• NAW-gegevens • Telefoonnummer • E-mailadres • Website• Bankrekeningnummer •allergie gegevens

Fanfare St. Franciscus gebruikt de gegevens voor de volgende doelen:
• Leden / deelname administratie
• Contributieheffing/ inschrijfgelden
• Informatieverstrekking.
• Gegevens deelnemers Kunstexpositie De Poorten van Reijmerstok op website, programmaboekje en communicatie uitingen.
• Een optimale uitvoering van onze dienstverlening. Bij aankondigingen, wijzigingen en/of annuleringen moeten wij in staat zijn om u hierover te kunnen inlichten (via e-mail en/ of telefonisch)
• Uitnodigingen voor bijeenkomsten/evenementen
• Werklijsten voor evenementen
• Het afhandelen van uw bestelling betreffende de ticketverkoop Om ervoor te zorgen dat u uw tickets ontvangt hebben wij uw e-mailadres nodig.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u hebben opgeslagen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Fanfare St. Franciscus verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor een optimale uitvoering van onze dienstverlening aan u. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fanfare St. Franciscus vindt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Fanfare St. Franciscus bewaart en verwerkt de persoonsgegevens op systemen die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. De toegang tot uw persoonsgegevens is bij de verkooporganisatie van de tickets alleen mogelijk voor daartoe gemachtigde medewerkers.

Tijdens evenementen worden er foto’s en filmpjes gemaakt welke gebruikt worden voor de websites en (social) media. Door het invullen van een inschrijfformulier geeft u toestemming om ingediende foto’s te publiceren en toestemming om tijdens evenementen gemaakte foto’s te publiceren.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.

Fanfare St. Franciscus
Secretariaat: Nicole Lacroix / Putveld 14 / 6274NR Reijmerstok/ secretaris@fanfarereijmerstok.nl/ poortenvanreijmerstok@gmail.com
Website: www.fanfarereijmerstok.nl / www.poortenvanreijmerstok.nl
Facebook: www.facebook.com/FanfareStFranciscusReijmerstok/ Kunstexpositie “De Poorten van Reijmerstok” / KiDZ-Poorten                                                                            Instagram: www.instagram.com/poortenvanreijmerstok/
Rabobank IBANnr: NL30 RABO 0143700359
KVK nr. 40203914

error: Content is protected !!